Branston Management s.r.o
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
Tel: +420 241 090 102
Fax: +420 241 090 141
e-mail: info@branston.cz

   O nás    Hledáte práci    Hledáte zaměstnance   
 
   Ochrana informací
 

Ochrana informací jakéhokoli charakteru je jednou ze základních a důležitých součástí činnosti Branston Consulting, s.r.o. Ve stejné míře to platí pro informace užité při činnosti těchto webových stránek.

V tomto dokumentu, vztahujícím se z zabezpečení ochrany informací a dalších údajů užitých při činnosti těchto webových stránek, jsou uvedeny údaje, jaký typ informací a dat je shromažďován a sledován, jak jsou informace a data používány a s kým jsou sdíleny.

Osobní údaje

Osobními údaji rozumíme všechny informace, které lze použít k identifikaci jednotlivce, včetně (nikoli však pouze) jména a příjmení, adresy bydliště nebo jiné fyzické adresy, elektronické adresy nebo jiných kontaktních údajů, ať soukromých nebo služebních. Obecně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste nám sdělili svoji totožnost nebo poskytli jakékoli osobní údaje. Při návštěvě našich webových stránek, při které pouze prohlížíte jejich obsah, nejsou žádné informace o vás získávány a ukládány. K zpracování informace o vás, jakožto návštěvníkovi našich stránek dochází až ve chvíli, kdy využijete možnost komunikace (např. formou dotazů dle instrukcí na webových stránkách, nebo stahování dat) nad rámec pouhého prohlížení. V takovýchto jednotlivých případech však informace o vás použijeme pouze v míře a způsobem uvedeným pro každý takovýto případ u příslušného způsobu komunikace.

Bezpečnost a kvalita informací

Našim cílem je chránit kvalitu a integritu vašich údajů. Přijali jsme taková technická a organizační opatření, například šifrování čísel kreditních karet pro přenos, jež nám pomáhají zajistit bezpečnost, přesnost, aktuálnost a úplnost vašich údajů. Vyvineme maximální úsilí, abychom na vaše požadavky opravit nepřesnosti ve vašich osobních údajích reagovali co nejdříve po jejich zjištění. Pro opravu nepřesností ve vašich osobních údajích vraťte zprávu obsahující tyto nepřesnosti odesílateli i se specifikováním požadované opravy. Od návštěvníků našich webových stránek někdy shromažďujeme anonymní informace, které nám pomáhají poskytovat kvalitnější službu zákazníkům. Například monitorujeme domény, ze kterých nás lidé navštěvují nebo měříme aktivitu návštěvníků na našich webových stránkách; činíme tak takovým způsobem, abychom zachovali anonymitu takto získaných informací. Je součástí podmínek získávání takovýchto informací, aby takto získanými údaji nebylo možno přímo identifikovat jednotlivé osoby. Těmto anonymním informacím se někdy říká "clickstream data." Branston Consulting, s.r.o.a společnosti, které pro ni provádějí analýzy, mohou takto získaná data použít pro analýzu trendů a statistik, což nám pomáhá poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Při shromažďování osobních údajů v souvislosti s transakcí můžeme extrahovat určité informace o dané transakci v anonymním formátu a kombinovat je s dalšími anonymními informacemi, jako jsou již zmiňovaná "clickstream data". Tyto anonymní informace se používají a analyzují pouze na agregované úrovni a pomáhají nám lépe porozumět trendům a vzorcům chování. Žádná z takto získaných informací není prozkoumávána nebo dokonce používána na individuální úrovni, tedy tak, že by z ní bylo možno identifikovat jednotlivou osobu. Pokud i přes to nechcete, aby podrobnosti vaší transakce byly tímto způsobem použity, můžete buď odmítnout zápis souboru cookie nebo příslušné údaje na stránce objednávky nebo požadavku nezadat. Společnost Branston Consulting, s.r.o. nepředá osobní údaje bez vašeho souhlasu třetím stranám, které nejednají jejím jménem, s výjimkou případů, kdy takové předání je vyžadováno zákonem. Se zásadami společnosti Branston Consulting, s.r.o. se rovněž neslučuje prodej osobních údajů získaných online bez souhlasu těchto osob.

Technologie pro ochranu soukromí

Technologie bude čím dál tím více nápomocná při zajišťování kontroly nad svými osobními údaji. Organizacím pomůže řídit postupy a pravidla pro zacházení se soukromím. Branston Consulting, s.r.o., jako poskytovatel informačních technologií, aktivně podporuje vývoj technologií pro ochranu soukromí, které by pomáhaly k dosažení těchto cílů, a které by pomohly k vytvoření větší důvěry v zacházení s osobními údaji. K dispozici jsou produkty a služby, které vám pomohou zajistit ochranu vašeho soukromí při vašem pobytu v Síti. Přehled nástrojů, které se týkají ochrany soukromí, najdete na http://www.privacyalliance.org/. Upozorňujeme, že Branston Consulting, s.r.o. tyto nástroje formálně nevyhodnocovala a nemůže proto žádný konkrétní nástroj doporučit nebo naopak.

Obchodní vztahy

Webové stránky Branston Consulting, s.r.o. obsahují odkazy na další webové stránky. Branston Consulting, s.r.o. není odpovědná za postupy pro ochranu soukromí takových webových stránek ani za jejich obsah.

Váš souhlas

Používáním tohoto webového serveru vyjadřujete svůj souhlas s našimi zásadami ochrany soukromí a se zpracováním osobních údajů společností Branston Consulting, s.r.o. pro výše uvedené účely, stejně jako pro účely uvedené tam, kde společnost Branston Consulting, s.r.o. na webu osobní údaje shromažďuje. Pokud se tyto zásady ochrany soukromí změní, přijmeme veškerá vhodná opatření, abyste o těchto změnách byli informováni. Informace o všech změnách budou po přiměřenou dobu a s patřičným zvýrazněním vystaveny na našem webovém serveru.

Branston Consulting, s.r.o. respektuje Vaše právo na ochranu soukromých informací. Osobní informace získané prostřednictvím těchto webových stránek nebudou bez Vašeho souhlasu předány subjektům mimo společnosti, které nejsou smluvně zavázány k obdobnému zacházení s těmito informacemi (např. zpracování dat).

Společnost Branston Consulting, s.r.o. působí nejen v místě svého sídla, a proto Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. Branston Consulting, s.r.o. se však zavazuje zajistit přiměřenou a konzistentní ochranu vašich osobních údajů bez ohledu na zemi, ve které se nacházejí.

Dotazy k tomuto prohlášení S dotazy ohledně upřesnění tohoto prohlášení se můžete obracet na adresu:

info@branston.cz

 

 

 

Právě byla dokončena akreditace ISO 9001:2000

[19.10.2005]
  © 2005 Branston Management, s.r.o