Branston Management s.r.o
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
Tel: +420 241 090 102
Fax: +420 241 090 141
e-mail: info@branston.cz

   O nás    Hledáte práci    Hledáte zaměstnance   
 
   Podmínky užití

Tyto webové stránky obsahují informace o právech chráněných vnitrostátními i mezinárodními předpisy o ochraně autorských a průmyslových práv, když podmínky jejich dodržování je třeba vzít na vědomí a nerušit. Jakékoli informace na těchto webových stránkách nebo v dokumentech a odkazech, umístěných provozovatelem na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Jelikož tyto stránky mají pouze informativní povahu, není možno případné technické nepřesnosti či typografické chyby považovat za autorizovaný podklad pro jednání jiných osob. Společnost Branston Management, s.r.o. nezodpovídá za správnost informací uvedených na těchto webových stránkách a uživatel těchto informací je používá výhradně v rámci své odpovědnosti.

Jakékoli informace, uvedené na těchto webových stránkách, nebo v dokumentu či odkazu, umístěném na těchto webových stránkách mohou být změněny nebo aktualizovány kdykoli a bez upozornění. Společnost Branston Management, s.r.o. může kdykoliv bez upozornění zdokonalovat nebo měnit produkty, programy, postupy nebo jiné skutečnosti, popsané na těchto stránkách.

Podmínkou vašeho užití těchto webových stránek je, že nebudete kopírovat, pozměňovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat, dále publikovat, stahovat či přenášet jakékoli informace na těchto stránkách uvedené, ať již částečně nebo vcelku, ani na jeho základě vytvářet odvozená díla, a to žádnými prostředky. Výjimky jsou možné pouze na základě výslovného svolení společnosti Branston Management, s.r.o. nebo poskytovatelů těchto informací. Nesmíte pozměňovat, dekompilovat ani zpětně analyzovat žádný software, který Vám společnost Branston Management, s.r.o. poskytne. Dále nesmíte odstraňovat ani pozměňovat žádná upozornění na autorská práva a ochranné známky, případně jiná upozornění na vlastnictví. Poskytnutím nebo zpřístupněním jakékoli informace na těchto webových stránkách není udělena jakákoli licence nebo oprávnění užít jakýkoli výsledek činnosti, chráněný právy duševního a průmyslového vlastnictví.

Společnost Branston Management, s.r.o. prostřednictvím těchto webových stránek nepřijme žádné informace, které jsou podle jejího názoru důvěrné nebo zákonem chráněné informace. Všechny informace nebo materiály poslané nebo zpřístupněné společnosti Branston Management, s.r.o. prostřednictvím těchto webových stránek nebudou považovány za důvěrné ani za předmět jakéhokoli tajemství. Zpřístupněním jakýchkoli informací, produktů, programů, postupů, nápadů, konceptů, know-how nebo jiných skutečností společnosti Branston Management, s.r.o. udělujete jejich odesilatel nebo vlastník společnosti Branston Management, s.r.o. neomezené a neodvolatelné právo na jejich použití, reprodukci, zobrazení, předvádění, úpravy, přenos a rozšiřování a souhlasíte s tím, že společnost Branston Management, s.r.o. může volně použít všechny zaslané nebo zpřístupněné informace, produkty, programy, postupy, nápady, koncepty, know-how a jiné obdobné věci pro jakýkoliv účel dle svého uvážení. Společnost Branston Management, s.r.o. nezveřejní vaše jméno nebo nebude jinak zveřejňovat skutečnost, že jste jí zaslali jakékoli informace, pokud: (a) nezíská vaše povolení k užití vašeho jména; nebo (b) vás nebude citovat jakožto autora materiálů nebo informací Vámi poskytnutých na některé z těchto webových stránek; nebo (c) to není vyžadováno zákonem. Další informace získáte na webové stránce o postupech Branston Management, s.r.o. při ochraně důvěrných dat na webu.

Globální dostupnost

Informace, které společnost Branston Management, s.r.o. zveřejňuje na webových stránkách, mohou obsahovat odkazy na produkty, programy a služby společnosti Branston Management, s.r.o., které nejsou ohlášeny, provozovány, nebo šířeny ve Vaší zemi. Takové odkazy neznamenají, že společnost Branston Management, s.r.o. zamýšlí takové produkty, programy nebo služby ve Vaší zemi ohlásit, provozovat, nebo šířit. Pro informace o produktech, programech a službách, které jsou u vás dostupné, se obraťte na místní obchodní zastoupení společnosti Branston Management, s.r.o. Závazky společnosti Branston Management, s.r.o. plynoucí z provozování nebo šíření jejích produktů nebo služeb vycházejí výhradně ze smluvních ujednání, na jejichž základě jsou tyto produkty a služby poskytovány. Získáte-li na těchto webových stránkách od společnosti Branston Management, s.r.o. produkty nebo služby poskytované bez písemného smluvního podchycení vzájemných podmínek, jsou tyto produkty nebo služby poskytovány tak jak jsou, bez jakýchkoli vyjádřených nebo odvozených záruk, a použití těchto produktů nebo služeb je na vaši vlastní odpovědnost.

Obchodní vztahy

Společnost Branston Management, s.r.o. neodpovídá za žádné informace, odkazy nebo dokumenty uveřejněné nebo zpřístupněné webových stránkách jiných osob, což se vztahuje i na webové stránky na které můžete přejít z těchto webových stránek. I když webové stránky jiné osoby používají nebo odkazují na logo nebo informace patřící nebo užité Branston Management, s.r.o., je skutečností, že společnost Branston Management, s.r.o. není odpovědna za jejich obsah a dodržování způsobu a obsahu užití dokumentů a informaci, kde je možné dojít ke spojení s Branston Management, s.r.o., nekontroluje. Odkaz na takové stránky jiné osoby neznamená, že se společnost Branston Management, s.r.o. podílela na obsahu těchto stránek, schvaluje jejich obsah nebo že přijímá zodpovědnost za jejich obsah či použití. Je na vás, abyste provedli opatření, která zajistí, že použité materiály neobsahují viry, červy, trojské koně a jiné objekty destruktivní povahy.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ SPOLEČNOST Branston Management, s.r.o. ODPOVĚDNÁ KOMUKOLI ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, MIMOŘÁDNÉ NEBO JINÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO ODKAZOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ (ALE NE VÝHRADNĚ) UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT V INFORMAČNÍM SYSTÉMU ČI JINDE, A TO I KDYBY SPOLEČNOST Branston Management, s.r.o. BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA PŘEDEM.

 

 

 

Právě byla dokončena akreditace ISO 9001:2000

[19.10.2005]
  © 2005 Branston Management, s.r.o